آموزشی - فرهنگی

3- تأثیر تفکر منطقی مدیران در ارزشیابی عملکرد معلمان مدارس مقطع متوسطه شهرستان رودسر در سال تحصیلی 91-90

3- بررسی رابطه بین نیمکره غالب مغز با سبک مدیریت مدیران دبیرستانهای متوسطه شهرستان رودسر در سال تحصیلی 91-90

 4- تحلیل روند تغییر روشهای تدریس در 10 سال گذشته به منظور تدوین الگوی بهینه تدریس دروس علوم تربیتی

5- امکان سنجی تحقق سازمان دانایی محور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

6- بررسی راهکارهای سنجش استعداد تحصیلی دختران دبیرستانی شهر ستان رودسر  جهت هدایت شغلی آنان در سال تحصیلی 91-90

7- ارائه راهبردهای انتخاب رشته دانش آموزان پایه اول دبیرستان شهرستان رودسر  به منظور هدایت تحصیلی آنان  در سال تحصیلی 91-90

8- بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت به کارکنان آموزش و پرورش رودسر  در کیفیت خدمات دهی به مدیران مدارس شهرستان

9- بررسی دیدگاه دبیران در مورد تأثیر روشهای نوین بر بهبود فرایند تدریس در دبیرستانهای شهرستان رودسر در سال تحصیلی 91-90

10- بررسی عملکرد نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای شهرستان رودسر  

11- بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان کلاس دوم راهنمایی شهر ستان رودسر در  سال تحصیلی 91-90

12- بررسی رابطه عوامل آموزشی با گرایش به آسیب های اجتماعی در نوجوانان و جوانان شهر ستان رودسر  

13- بررسی رابطه کاربرد مدیریت دانش توسط دبیران دبیرستانهای شهررودسر  با خلاقیت آنان در تدریس در سال تحصیلی91-90

14- بررسی نقش فناوری اطلاعات در سبک های مدیریتی مدیران دبیرستان های  شهرستان رودسر در سال تحصیلی 91-90

15- بررسی رابطه بین کاربرد مدیریت دانش توسط مدیران مقطع متوسطه شهرستان رودسر در سال 91-90

16- بررسی نیازهای آموزشی مدیران دبیرستانهای دخترانه شهرستان رودسر  به منظور ارتقا دانش و مهارت های مدیریتی آنان در سال تحصیلی 91-90

17- بررسی رابطه بین باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با تعهد سازمانی کارکنان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رودسر در سال تحصیلی 91-90

18- بررسی رابطه مدیریت کارآفرین با توانمندسازی دبیران دبیرستانهای شهرستان رودسر در سال 91-90

19- بررسی رابطه رشته تحصیلی مدیران و ایجاد خلاقیت در دبیران متوسطه شهرستان رودسر در سال تحصیلی 91-90

 20- بررسی رابطه بین عدم انگیزه و بی علاقگی دانش آموزان به مطالعات غیردرسی با حجم دروس دوره متوسطه از دیدگاه دبیران آموزش و پرورش شهرستان رودسر در سال 91-90

 21- بررسی رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی (تفکر منطقی) مدیران مدارس متوسطه شهر ستان رودسر  در رضایت شغلی دبیران   مقطع متوسطه در سال تحصیلی 91-90

22- بررسی تأثیر آموزش مدیریت بحران بر عملکرد کارکنان  دانشگاه آزاد  اسلامی واحد رودسر و املش در سال 91-90

23- بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با سازگاری شغلی میان کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رودسر  در سال تحصیلی 91-90

24- بررسی رابطه حیطه های آموزشی (شناحتی – روانی- حرکتی) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دحتر مقطع راهنمایی شهر شهرستان رودسر در سال  تحصیلی 91-90

25- بررسی رابطه بین توانمندسازی با تعهد سازمانی کارکناندانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش در سال تحصیلی 91-90

26- رابطه مشاركت در تصميم گيري و اعتماد با رفتار مدني سازماني، هويت و عدالت سازماني در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رودسر در سال 91-90

27- بررسي رابطه بين ويژگي هاي شغلي با تعهد سازماني و دلبستگي شغلي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش در سال 91-90

28- رابطه بين متغيرهاي پيشايند (عدالت سازماني و جو سازماني) و وجدان کاري با عملکرد شغلي در کارکنان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رودسر در سال 91-90

29- اثر (رابطه) تقاضاها و كنترل شغلي در طراحي شغل بر فشار رواني در شغل و سلامت ذهن كاركنان  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش در سال 91-90

30- رابطه شخصيت پويا با نيات كارآفريني و موفقيت كارراهه در بين كاركنان  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رودسر در سال 91-90

31- بررسي رابطة جوّ سازماني موجود و مطلوب با انواع تعهد سازماني و خشنودي شغلي به منظور ارائه الگو در كاركنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش در سال 91-90

32- تأثير آموزش مهارت هاي ادراكي مدیران  مدارس مقطع متوسطه  بر افزايش رضايت و عملكرد شغلي معلمان  آنان در در سال 91-90

33- بررسي سبكهاي رهبران مديران دبيرستانهاي شهرستان رودسر  با نگاهي به تئوري سه بعدي اثر بخشي رهبري ردين

 در سال 91-90

34- بررسي كارآيي دروني مقطع متوسطه نظري آموزش و پرورش شهرستان رودسر  در مقايسه باميانگين استان  و ارتباط كارآيي دروني با شاخصهاي درونداد

 در سال 91-90

35- بررسي ميزان كاربست رهبري آموزش مديران دبيرستانهاي شهررودسر  و رابطه آن با متغيرهاي پنجگانه جنس ،سن،سابقه مديريت ، تحصيلات مديريتي و جمعيت مدرسه

در سال 91-90

36- بررسي‌ عوامل‌ مؤثر در برانگيختن‌ وجدان‌ كار‌‌‌ از ديدگاه مديران  مدارس مقطع راهنمایی شهرستان رودسر در سال91-90

37- بررسي‌ الگوهاي‌ تصميم‌ گيري‌ مديران‌ مدارس‌ راهنمايي‌ شهررودسر ‌ بر اساس‌ نظرات‌ دبيران‌ مدارس راهنمایی در سال 91-90

 38- بررسي‌ نظرات‌ دبيران‌ دبيرستانهاي‌ شهر رودسر در مورد شرايط‌ انتخاب‌ مدير نمونه‌ و مقايسه‌ ضوابط‌ مصوب‌ انتخاب‌ مديرنمونه‌ و ضوابط‌ غيرمصوب‌ بمنظورارائه‌ پيشنهادهايي‌ سازنده‌ در اين‌ زمينه‌‌‌‌

39- مقايسه‌ وظايف‌ نظارت‌ و راهنمايي‌ مديران‌ داراي‌ مدرك‌ مديريت‌ آموزشي‌ با ساير مديران‌ از نظر دبيران‌ مدارس‌ راهنمايي‌ شهرستان رودسر در سال 91-90‌‌‌

40- بررسي‌ قدرت‌ خريد معلمان‌ شهرستان رودسر و هزينه‌ سرانه‌ دانش‌آموزان‌ به‌ قيمت‌هاي‌ ثابت‌‌‌‌ بين سالهاي تحصيلي 89-88 الي 91-90

41- مطالعه و بررسي جو سازماني مدارس راهنمايي شهرستان رودسر  بر اساس مدل هالپين و کرافت در سال 91-90

42- بررسي‌ نيازهاي‌ آموزشي‌ زنان‌ روستائي‌ در زمينه‌ فعاليتهاي‌ كشاورزي‌ (زراعي‌ ، باغي‌)و صنايع‌ تبديلي‌ در روستاهاي‌ تابعه‌ شهرستان رودسر ‌ جهت‌ برنامه‌ريزي‌ آموزشي‌ آنان‌ در سال 91-90

43- بررسي‌ نظرات‌ دبيران‌ و مشاوران‌ پيرامون‌ مهارتهاي‌ مديريتي‌ (فني‌ ، انساني‌ ،اداري‌) مديران‌ نظام‌ جديد آموزشي‌ متوسطه‌ شهر ستان رودسر در سال 91-90‌‌

44- بررسي‌ رابطه‌ بين‌ جهت‌گيري‌هاي‌ ارزشي‌ و تعهد سازماني‌ مديران‌ دبيرستانهاي‌ شهر ستان رودسر در سال 91-90

‌45- بررسي‌ عوامل‌ مؤثر در مديريت‌ اثر بخش‌ كلاس‌ درس‌ بر اساس‌ نظرات‌ دبيران‌ مقطع‌ متوسطه‌ شهرستان رودسر در سال 91-90

46- بررسي‌ سلامت‌ سازماني‌ مدارس‌ راهنمائي‌ شهر ستان رودسر ‌ از ديدگاه‌ معلمان‌ اين‌ مدارس‌ به‌ منظور ارائه‌ پيشنهاداتي‌ جهت‌ سالم‌ سازي‌ مدارس در سال 91-90‌

‌47- بررسي‌ عوامل‌ مهم‌ در ايجاد ارتباطات‌ سازماني‌ از ديدگاه‌ مدير و كاركنان‌ادارات‌ آموزش‌ و پرورش‌  شهرستان رودسر در سال 91-90

48- بررسي‌ نظرات‌ اعضاي‌ هيات‌ علمي‌ و دانشجويان‌ رشته آموزش ابتدایی در  دانشگاه‌ آزاد واحد رودسر و املش ‌ درباره‌ ميزان‌ استفاده‌ از طراحي‌ آموزشي‌در سال 91-90

49- بررسي‌ شيوه‌هاي‌ برخورد بااختلالات‌ رفتاري‌ دانش‌ آموزان‌ دبيرستانهاي‌ پسرانه‌ از ديدگاه‌ مديران‌ و معلمان‌

شهرستان رودسر در سال 91-90

50- بررسي‌ نگرش‌ مديران‌ مقطع متوسطه شهرستان رودسر  در مورد عوامل‌ موثر در بالابردن‌ كارآئي‌ ادارات‌ در سال 91-90

51- بررسي عوامل موثر بر افزايش اثربخشي نظارت و راهنمايي معلمان راهنما از ديدگاه مديران و معلمان مدارس ابتدايي شهرستان رودسر در سال 91-90

52- بررسي رابطه بين ميزان مشاركت دبيران دبيرستانهاي دخترانه و پسرانه شهر ستان رودسر  در تصميم‏گيري مديران مدارس با ويژگيهاي دموگرافيكي آنان در سال تحصيلي 91-90

53- بررسي نظرات دبيران دبيرستانهاي شهرستان رودسر  در مورد ويژگيهاي شناختي عاطفي، عملکردي موردنياز براي مديران اثر بخش در مقطع متوسطه در سال 91-90

54- بررسي راههاي كاهش تعارضات بين كاركنان مدارس راهنمائي شهر ستان رودسر در سال 91-90

55- بررسي رابطه بين گرايشهاي ارزشي و سبكهاي تصميم‏گيري مديران دبيرستانهاي شهر ستان رودسر  در سال تحصيلي 91-90

56- بررسي نظرات اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش  پيرامون چگونگي و ميزان استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي رايانه‏اي در امرآموزش و پژوهش در سال 91-90

57- بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي مديران با مهارتهاي شغلي آنان از نظر دبيران دبيرستانهاي شهرستان رودسر  در سال تحصيلي 91-90

58- بررسي و مقايسه خود ارزيابي مديران و ارزيابي دبيران از مديران در دبيرستانهاي شهر ستان رودسر در سال 91-90

59- بررسي مقايسه‏اي رفتار نظارت و راهنمايي مديران مدارس راهنمايي ( غير انتفاعي – دولتي) شهر ستان رودسر  از ديدگاه دبيران اين آموزشگاهها در سال 91-90

60- بررسي نگرش دبيران دبيرستانهاي شهرستان رودسر  در مورد سبك‏هاي مديريتي مديران زن

در سال 91-90

61- بررسي نظام ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش  از ديدگاه استادان اين دانشگاه در سال تحصيلي 91-90

62- بررسي نيازهاي خود توسعه‏اي (خودبهسازي) مديران مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهرستان رودسر در سال 91-90

63- بررسي رابطه بين خود پنداري مديران و عملكرد آنها در مقطع متوسطه  شهرستان رودسر در سال 91-90

64- بررسي سبک هاي رهبري مديران گروههاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش  بر اساس نظرات اعضاي هيات علمي در سال 91-90

65- بررسي عوامل موثر در افزايش اثر بخشي مديريت مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان رودسر  از نظر مديران، معاونان و دبيران مدارس در سال 91-90

66- بررسي رابطه بين ادراکات مديران مدارس متوسطه نسبت به فرهنگ سازماني با سبک رهبري آنان در شهرستان رودسر در سال 91-90

67- بررسي شيوه هاي تصميم گيري مديران گروههاي آموزشي از نظر اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامی  بر اساس مدل PAEI نظريه آديزس در سال 91-90

68- رابطه بين سبک رهبري مديران و ميزان گرايش آنها به ايجاد تغيير از نظر دبيران مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان رودسر در سال 91-90

69- بررسي ميزان تطابق رويه هاي مديريتي مديران با ساختار ارگانيکي و مکانيکي در دبيرستانهاي شهر ستان رودسر در سال 91-90

70- بررسي راههاي افزايش جذب فارغ‏التحصيلان رشته مديريت آموزشي به مشاغل مديريتي آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزشي و فارغ‏التحصيلان رشته مديريت آموزشي شاغل در آموزش و پرورش شهرستان رودسر در سال 91-90

71- بررسي ميزان عملكرد مديران آموزشي شهرستان رودسر  در ابعاد (رهبري، آموزشي، روابط انساني، حرفه‌اي، اداري) از ديدگاه دبيران و معلمان و دوره‌‌هاي مختلف تحصيلي در سال  (91-90)

72- بررسي سطح روحيه معلمان مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه شهرستان رودسر  بر اساس پرسشنامه P.T.O

در سال 91-90

73- بررسي ادراكات مديران و دبيران نسبت به مهارتهاي روابط انساني مديران در دبيرستانهاي شهرستان رودسر در سال 91-90

74- بررسي نگرش اعضاء هيئت علمي دانشگاه پیام نور مرکز رودسر  در مورد ميزان ارتباط رفتارهاي مديريتي مديران گروههاي آموزشي با مولفه هاي ساختار سازماني (ارگانيكي –مكانيكي) در سال 91-90

75- بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي مديران و جو سازماني مدارس متوسطه شهرستان رودسر در سال 91-90

76- تعيين رابطه جو سازماني با استرس‌ شغلي و رضايت شغلي دبيران مقطع متوسطه در سال 91-90

77- بررسي رابطه بين آزادي عمل و تعهد شغلي دبيران مدارس مقطع  متوسطه شهر ستان رودسر در سال 91-90

- بررسي انگيزش و كاربرد آن در مديريت از منظر حضرت علي (ع) با رويكردي تطبيقي به برخي تئوريهاي انگيزش (با تأكيد بر نهج البلاغه)

79- بررسي ميزان كاربست مؤلفه‌هاي مديريت استراتژيك در مدارس متوسطه شهر ستان رودسر  در سال 91-90

80- بررسي ميزان كاربست رويكردهاي توسعه سازماني در مدارس متوسطه شهر ستان رودسر در سال 91-90

81- بررسي وضعيت موجود و مطلوب توزيع نيروي انساني در اداره  آموزش و پرورش شهرستان رودسر در سال تحصيلي 91-90

82 - بررسي رابطه بين اعتماد حاكم بر دبيرستانهاي شهرستان رودسر  با ميزان همكاري دبيران, دانش آموزان و والدين در سال 91-90

83- نقش رهبري تحولي بر مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات در سازمانهاي دولتي و غيردولتي شهرستان رودسر در سال 91-90

84- بررسي ميزان كاربست سبكهاي مذاكره دراستراتژيهاي مديريت تعارض مديران مدارس متوسطه شهرستان رودسر در سال 91-90

85- بررسي نظرات دبيران مقطع متوسطه شهر ستان رودسر  درباره عوامل درون آموزشگاهي مؤثر بر ميزان مشروعيت و مقبوليت مديران

در سال 91-90

86- بررسي رابطه بين ساختار سازماني با فرسودگي شغلي دبيران مدارس متوسطه شهرستان رودسر در سال 91-90

87- بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و ميزان خلاقيت مديران مدارس متوسطه شهرستان رودسر در سال 91-90

88- بررسي عوامل مؤثر در افزايش اثربخشي فعاليتهاي گروههاي آموزشي متوسطه علوم انساني شهرستان رودسر  بر اساس نظرات دبيران و اعضاي گروههاي آموزشي در سال تحصيلي (91-90)

89- بررسي شيوه ها و راهکارهاي بهبود وحدت فردي و سازماني در دبيرستانهاي شهر ستان رودسر  براساس تئوري سيستمهاي اجتماعي

 در سال 91-90

90- بررسي رابطه بين ميزان مشاركت اعضاي هيأت علمي  دانشگاه  پیام نور رودسر در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي با سطح روحية آنها در در سال 91-90

91- بررسي رابطه بين رفتار رهبري مديران گروههاي آموزشي با فرسودگي شغلي اعضاء هيأت علمي  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش در دانشگاههاي رودسر  در سال  91-90

92- مطالعه تطبيقي ديدگاههاي دبيران و مديران دبيرستانهاي شهرستان رودسر  در باره رفتارهاي رهبري انسان گرايانه

در سال 91-90

93- بررسي پيامدهاي افزايش قبولي دختران در دانشگاه ها طي دهه هفتاد (91-90)

94- بررسي ميزان آگاهي مديران از وظايف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي; آنها از ديدگاه دبيران در مدارس متوسطه شهر ستان رودسر در سال 91-90

95- بررسي عوامل مؤثر در اعمال مديريت اقتضايي در سازمان ها از ديدگاه مديران و اساتيد مديريت در دانشگاه هاي شهر ستان رودسر در سال 91-90

96- بررسي رابطه بين خلاقيت مديران و معاونان و ميزان كاربست مؤلفه هاي سازمان يادگيرنده در مدارس متوسطه شهرستان رودسر در سال 91-90

97- بررسي رابطه بين هوش هيجاني وسبك هاي رهبري چندگانه (مدل برنارد باس) مديران گروه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش در سال 91-90

98- بررسي رابطه بين رضايت شغلي با شادماني و سرزندگي در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش در سال 91-90

99- بررسي رابطه بين تعهد سازماني و عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي شهرستان رودسر  در سال تحصيلي 91-90

100- بررسي نظرات هيأت علمي دانشگاه پیام نور  درباره تأثير روشهاي فعال تدريس بر بهبود عملكرد آموزشي آنان

در سال 91-90

101- بررسي رابطه بين ماهيت شغلي و رضايت شغلي کارکنان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رودسر در سال 91-90

102- بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري و ميزان كارآفريني اعضاي هيات علمي دانشگاههاي شهرستان رودسر در سال 91-90

103- بررسي رابطه بين سبک هاي مديريت تعارض با ويژگي هاي شخصيتي روئسای  دانشگاه هاي شهر ستان رودسر در سال 91-90

104- ارزيابي عملکرد حوزه مديريت منابع انساني دانشگاه علمی کاربردی شهرستان رودسر  بر اساس مدل تعالي(EFQM)

در سال 91-90

105- بررسي رابطه بين اعتماد دبيران دبيرستانهاي شهرستان رودسر به مديران با اثربخشي عملكرد دبيران در سال تحصيلي 91-90

106- بررسي ديدگاههاي كاركنان، مديران ، معاونان مدارس شهرستان رودسر  در مورد افزايش توانمندي هاي شغلي آنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت در سال 91-90

107- بررسي رابطه بين مدل هاي سازماني (ماشين، موجود زنده، مغز) و ميزان پذيرش تغيير توسط مديران بر اساس نظرات دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهر ستان رودسر در سال 91-90

108- بررسي ميزان کاربست مؤلفه هاي مديريت فرا نوگرا در مديريت دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودسر و املش شهرستان رودسر در سال 91-90

109- بررسي رابطه بين مديريت زمان وميزان مهارتهاي مديريتي مديران مدارس مقاطع مختلف شهرستان رودسر  در سال تحصيلي 91-90

110- بررسي رابطه بين امنيت شغلي با تعهد سازماني کارمندان دانشگاههاي پيام نورشهرستان رودسر در سال 91-90

111- بررسي ادراكات مديران نسبت به نقش رهبري آنان در افزايش پويايي گروهي دبيران دبيرستانهاي شهرستان رودسر  در سال تحصيلي 91-90

112- بررسي رابطه بين منابع قدرت مديران گروه هاي آموزشي و سلامت سازماني در دانشگاههاي دولتي شهرستان رودسر  در سال تحصيلي 91-90

113- بررسي رابطه بين منابع قدرت و شيوه‌هاي غلبه بر مقاومت کارکنان در برابر تغيير سازماني در ميان روسای  دانشگاه‌هاي شهرستان رودسر در سال 91-90

114- بررسي رابطه ي بين هوش چندگانه و سبک هاي رهبري تحولي، تبادلي مديران مدارس  مقطع متوسطه ي شهر ستان رودسر در سال 91-90

115- بررسي رابطه بين مؤلفه هاي سلامت سازماني و اعتماد سازماني درميان دبيران دبيرستان هاي دخترانه شهر ستان رودسر در سال 91-90

116- بررسي رابطه بين ادراک ويژگيهاي شغل و انگيزش دروني در بين کارکنان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رودسر  در سال تحصيلي 91-90

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم مرداد ۱۳۹۰ساعت 12:36  توسط  دکتر ستار باقری   |